Praktyki zawodowe w Niemczech i stypendia dla najlepszych absolwentów, wycieczki przedmiotowe i specjalistyczny sprzęt – wszystko w GCE

W 2016 roku niemiecka firma Hirschvogel Components Poland z polską filią w Gliwicach zawarła
porozumienie z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym. Celem współpracy jest wzmocnienie
kontaktów, wspomaganie oraz promocja kształcenia zawodowego uczniów, w szczególności
w dziedzinach mechaniki, mechatroniki, automatyki i robotyki, oraz wymiana doświadczeń
między pracownikami firmy a nauczycielami. Dlatego też firma Hirschvogel objęła patronatem
edukację zawodową uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik, technik mechatronik,
mechanik monter maszyn i urządzeń, elaktromechanik, ślusarz, zobowiązując się także do pomocy
przy organizacji i realizacji praktyki zawodowej technika mechanika i technika mechatronika,
konsultacji w zakresie rozbudowy oraz modernizacji bazy technodydaktycznej szkolnych pracowni
mechanicznych oraz realizacji wycieczek, których celem jest zapoznanie się z nowymi technologiami
stosowanymi w przemyśle. W konsekwencji podjętej współpracy uczniowie technikum mogą
odbywać praktyki zawodowe w firmie Hirschvogel a najlepsi absolwenci mają także możliwość
zatrudnienia w tej niemieckiej firmie. Dlatego też przedstawiciele Hirschvogla są również obecni
podczas Dni Otwartych szkoły. Kolejnym etapem podjętej współpracy stało się podpisanie w roku
szkolnym 2016/2017 porozumienia z Fundacją Franka Hirschvogla - organizacją non-profit
wspierającą naukę i rozwój. Górnośląskie Centrum Edukacyjne to jedyna szkoła w Polsce wyróżniona
w ten sposób. W ramach porozumienia Fundacja postanowiła corocznie przyznawać stypendium
dla 6 najlepszych uczniów: 3 absolwentów technikum oraz 3 absolwentów zasadniczej szkoły
zawodowej kształcących się w zawodach związanych z branżą mechaniczną, elektryczną,
elektroniczną oraz mechatroniczną. Zwieńczeniem podjętej współpracy firmy i szkoły jest
zaangażowanie w dwa przedsięwzięcia: przygotowania okolicznościowych medali oraz statuetek,
jak również możliwość odbycia praktyki zawodowej (stażu) przez uczniów technikum w siedzibie
firmy w centrum szkoleniowym Hirschvogla - w niemieckim Denklingen. Projekt pierwszy
zakłada zaprojektowanie i wykonanie dwóch wzorów pamiątek z logo szkoły i firmy.
Udział w tym zadaniu to dla uczniów szansa na zdobycie umiejętności obsługi programu
Coreldraw oraz specjalistycznego sprzętu, w tym wypadku plotera laserowego zakupionego
przez firmę Hirschvogel dla GCE na  potrzeby tego przedsięwzięcia. Projekt drugi zakłada
odbycie stażu przez 5 najlepszych uczniów klas trzecich Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego.
Uczniowie w ramach wyjazdu będą mieli szansę poznać różne obszary pracy w firmie
Hirschvogel (projektowanie, produkcję, elektrotechnikę) oraz pogłębić specjalistyczną wiedzę
z zakresu tych dziedzin. Warunkiem udziału w wyjeździe jest dobra znajomość języka niemieckiego. Współpraca Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego z firmą Hirschvogel Components Poland
to efekt deklarowania wspólnych celów i podobnej misji: przygotowania dobrze wykwalifikowanej
kadry pracowniczej nastawionej na nieustanny rozwój i nowoczesność.