Dołącz do nas – razem osiągniemy sukces!

„Dołącz do nas – razem osiągniemy sukces” to nazwa projektu realizowanego w bieżącym
roku szkolnym w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach. Działania zaplanowane
w projekcie zostały ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic
uczęszczających do Technikum nr 2. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie trwania projektu
poprzez realizację zadań związanych z organizacją różnych form dodatkowych zajęć, kształcących
kompetencje matematyczne, przyrodnicze oraz porozumiewanie się w języku angielskim.
Grupa docelowa liczy 74 uczniów, 9 uczennic oraz 20 nauczycielek. Projekt zakłada poprawę
efektywności kształcenia ogólnego i zniwelowanie różnic w poziomie wiedzy poprzez
przeprowadzenie fakultatywnych zajęć matematyki, fizyki, zajęć laboratoryjnych z chemii,
zajęć przygotowujących do matury z przedmiotów przyrodniczych, a także doposażenie
pracowni naukowych. Projektem objęci są również nauczyciele, głównie poprzez podnoszenie
swoich kompetencji zawodowych i informatycznych. Uczniowie klas III i IV uczestniczą
w dodatkowych lekcjach, które w bardziej kompleksowy sposób łączą teorię z praktyką.
Dzięki nowym środkom dydaktycznym, zakupionym w ramach projektu, młodzież ma szansę
samodzielnie decydować o możliwych rozwiązaniach zadania, zgłaszać własne propozycje działań,
decydować o celach zajęć, a co najważniejsze – aktywnie uczestniczyć w procesie nauczania.
Stosowane podczas tych zajęć metody i formy pracy aktywizują uczniów do pracy, jak również
służą zintegrowanemu nauczaniu polisensorycznemu. „Dołącz do nas – razem osiągniemy sukces”
to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Warto nadmienić,
że projekt ten realizowany jest tylko w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.