Projekty UE w GCE

Górnośląskie Centrum Edukacyjne bierze udział
w realizacji następujących projektów unijnych:

 

 


„Dołącz do nas – razem osiągniemy sukces” – projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.
Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Okres realizacji projektu: 01.08.2016 – 20.12.2017
Całkowita wartość projektu: 209546,25 zł
Wartość dofinansowania: 188591,62 zł

Opis projektu:
Działania zaplanowane w projekcie zostały ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
i uczennic uczęszczających do Technikum nr 2 wchodzącego w skład Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego
w Gliwicach. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie realizacji projektu, tj. od IX 2016 do XII 2017 poprzez
realizację zadań związanych z organizacją różnych form dodatkowych zajęć kształcących kompetencje
matematyczne, przyrodnicze oraz porozumiewanie się w języku angielskim. Grupa docelowa będzie
liczyła 74 uczniów, 9 uczennic oraz 20 nauczycielek.

Regulamin

Deklaracja

Oświadczenie

Zakres danych osobowych

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe kadra

 oferta

oświadczenie

 

Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Grupa kapitałowa

Załącznik  nr 4 Umowa

Załącznik nr 5 Oferta równoważna

Załącznik nr 6 Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 7 Tajemnica przedsiębiorstwa

Załącznik A Matematyka

Załącznik B Biologia

Załącznik C Chemia

Załącznik D Fizyka

Załącznik E Geografia

Załącznik F Język angielski

Załącznik G Technologia informatyczna

 

uwaga! Treść ogłoszenia została zmieniona

Z uwagi na fakt, iż w dniu 3.10.2016r. dokonano zmian w opisie pomocy dydaktycznych opisanych
w załączniku G_technologia informacyjna wydłużono termin składania ofert do 10.10.2016r.

 

 


 

e-Twinning w GCE

 

             Zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją na temat projektu
  E twinning realizowanego w naszej szkole, który jest częścią Erasmus plus- nowego
programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w którym nasza szkoła
  bierze udział

 


ERASMUS +

 

W Górnośląskim Centrum Edukacyjnym jest obecnie realizowany projekt
z obszaru Edukacja Szkolna pod tytułem:
Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako
uniwersalnego narzędzia komunikacji.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.
Projekt dotyczy mobilności szkolnej kadry edukacyjnej.
Czas trwania projektu od 1.07.2014 r. do 30.06.2016 r. Nauczyciele poprzez
udział w kursach metodycznych i metodyczno –obserwacyjnych w Wielkiej Brytanii
będą doskonalić swój warsztat pracy.

 


 

"Mój wybór, mój zawód, moja kariera"

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji - załącznik1

Formularz

Oświadczenie uczestnika

Formularz rekrutacyjny

 

 


 

          "Zawodowa Akademia Rynku Pracy”    

 


 

"Rozwój dobrych praktyk


 

"Przez naukę i praktykę na Politechnikę