Celem działalności Centrum Kształcenia Praktycznego jest realizowanie zadań z zakresu
przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych,wynikających z programów nauczania
dla danego zawodu, a także innych zadań zlecanych przez szkoły, organ prowadzący oraz
inne jednostki i podmioty gospodarcze.

Do zadań Centrum Kształcenia Praktycznego należy w szczególności:
 • prowadzenie edukacji zawodowej, w tym praktycznej nauki zawodu (zajęcia
  praktyczne i praktyki zawodowe) w specjalistycznych pracowniach zawodowych
  oraz laboratoriach, a także zajęć specjalizacyjnych dla uczniów i słuchaczy:
  • zasadniczej szkoły zawodowej,

  • technikum,

  • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

  • szkoły policealnej,

  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy uczniów z umiarkowanym
   lub znacznym upośledzeniem umysłowym oraz uczniów
   z niepełnosprawnościami,

  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w zakresie całego lub części programu
   nauczania dla danego zawodu,

 • przeprowadzanie zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przysposobienia uczniów gimnazjów do pracy
  i doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gliwickich,
 • zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne
  i podmioty gospodarcze,
 • prowadzenie zajęć uzupełniających w zakresie nauki zawodu dla pracowników młodocianych,
 • prowadzenie kształcenia w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego
  zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego,
 • organizowanie i prowadzenie kursów umożliwiających uzyskanie, rozszerzenie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia
  w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • prowadzenie doskonalenia nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie nowoczesnych technik i technologii,
 • organizowanie konferencji metodycznych oraz warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli
  zajęć praktycznych i zajęć technicznych w szkołach gimnazjalnych, a także ponadgimnazjalnych,
 • upowszechnianie opracowań merytoryczno-metodycznych, pakietów edukacyjnych, rozwiązań technicznych w zakresie prowadzenia ćwiczeń praktycznych i przekazywanie ich nauczycielom
  do wykorzystania w pracy dydaktycznej,
 • współdziałanie z urzędami pracy, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, technicznymi, szkołami, uczelniami i innymi,
 • organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy szkół realizujących zajęcia
  edukacyjne w CKP.
Centrum Kształcenia Praktycznego posiada:
 • certyfikat EN ISO 9001:2008 w zakresie:działalności edukacyjnej i egzaminacyjnej w formach szkolnych oraz pozaszkolnych,
 • akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie : prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Praktycznego jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach pod numerem 2.24/00176/2006.