Historia powstania GCE

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im Marii Skłodowskiej-Curie jest wielosystemową placówką edukacyjną
(o regionalnym zasięgu) prowadzoną przez Miasto Gliwice.
Placówkę utworzono w dniu 01.01.1996 r. w wyniku połączenia Zespołu Szkół Chemiczno-Mechanicznych
i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zespół Szkół Chemiczno-Mechanicznych z kolei powstał z przekształcania i łączenia
wielu kolejnych szkół działających od roku 1948 roku. Rozwój szkół tworzących dzisiejsze GCE przedstawiony jest
na schemacie (rys. 1)

 

 

 

 

Rys. 1. Schemat powstania Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach 

 

Najważniejsze daty w historii GCE


Najważniejszymi datami dla Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego są:

1 stycznia 1996 - utworzenie wielosystemowej placówki edukacyjnej o nazwie własnej Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach (w wyniku połączenia Zespołu Szkół Chemiczno-Mechanicznych i Centrum Kształcenia Ustawicznego)

25 kwietnia 1996 - wdrożenie metodologii opisowego potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez absolwentów modułowego kształcenia zawodowego (realizowanego od 01.09.1994 r., w konsekwencji uczestnictwa placówki w programie PHARE-IMPROVE) i wprowadzenie certyfikatów (zaświadczenia szkolne wydawane niezależnie od świadectw końcowych i dyplomów zawodowych)

1 września 1996 - wdrożenie własnego, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości do najważniejszych obszarów statutowej działalności

24 września 1996 - uroczyste otwarcie pierwszej, profesjonalnie wyposażonej pracowni komputerowej, przeznaczonej do wspomagania modułowego kształcenia zawodowego (eksperyment pedagogiczny, program PHARE-IMPROVE)

15 lipca 1997 - zawarcie trójstronnego porozumienia z Politechniką Śląską w Gliwicach i Kuratorium Oświaty w Katowicach o współpracy w kształceniu i dokształcaniu młodzieży, doskonaleniu kadry dydaktycznej oraz innych formach współdziałania. Objęcie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego patronatem Politechniki Śląskiej w Gliwicach

24 paźdz. 1998 - uroczyste obchody 50. lecia istnienia placówki

30 paźdz. 1998 - uzyskanie IV miejsca w Europie (przez ucznia GCE) podczas Europejskich Zawodów Umiejętności EuroSkils'98 w Groningen (Holandia) w zakresie komputerowego projektowania CAD

27 listopada 1998 - współorganizacja Ogólnopolskiego Sejmiku Szkolnictwa Zawodowego i zorganizowanie Panelu "Kształcenie ustawiczne" oraz "Doskonalenie nauczycieli"

1 stycznia 1999 - otwarcie (pierwszego na Śląsku) Centrum Kształcenia Praktycznego (powstałego na bazie wcześniej istniejących Warsztatów Szkolnych). Rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego w Łodzi

1 września 1999 - otwarcie Liceum Technicznego (o dwóch profilach: mechanicznym i ekonomiczno-administracyjnym)

1 września 2000 - przyłączenie IX Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

1 września 2000 - uruchomienie Pracowni Jakości, Standardów i Doradztwa Zawodowego

20 marca 2001 - inauguracja działalności Firmy Symulacyjnej "BIUROLAND" (zarejestrowanej w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych "CENSYM" w Zielonej Górze)

15 marca 2002 - rozpoczęcie bezpośredniej współpracy z TÜV Consulting Polska - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu, celem przygotowania GCE do wdrożenia zewnętrznego systemu jakości wg normy ISO 9001:2000 i uzyskania certyfikatu ISO na prowadzoną działalność edukacyjną

1 września 2002 - otwarcie Liceum Profilowanego (o profilu: chemiczne badanie środowiska, mechatronika i ekonomiczno-administracyjny)

2 września 2002 - uroczystość nadania imienia Marii Skłodowskiej-Curie i przekazania sztandaru Górnośląskiemu Centrum Edukacyjnemu w Gliwicach

2 września 2002 - rozpoczęcie współpracy z ITeE Radom, FESTO Polska, ZST Mikołów, International Training Centre ILO Turyn (I), Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB Bruksela (B) i Cambridge Professional Development (GB) w ramach programu Leonardo da Vinci (PL/00/B/F/PP/140179) pt. Europejski Bank Rozwoju Modułowych Programów i Technologii Edukacyjnych-EMCET de Bank

2 grudnia 2002 - inauguracja działalności Gliwickiego Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Europejskiej z siedzibą w GCE

6 grudnia 2002 - uzyskanie Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji w kategorii instytucji i organizacji wspierających rozwój gospodarki rynkowej lub edukujących na potrzeby rynku nadanego przez Kapitułę Laurów i wręczonego mgr inż. Krystynie Wojarskiej - Dyrektorowi GCE

17 czerwca 2003 - rozpoczęcie działalności organizacyjno-programowej placówki w ramach Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego (PSKM)

13 listopada 2003 - wręczenie Certyfikatu Nr 3/I/2003 Akredytacji Instytucji Szkoleniowej, nadanego przez Polską Sieć Kształcenia Modułowego Górnośląskiemu Centrum Edukacyjnemu w Gliwicach, spełniającemu kryteria jakości w zakresie projektowania, realizacji oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego, spełniającemu kryteria jakości w zakresie projektowania, realizacji oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego

13 listopada 2003 - wręczenie Certyfikatu Akredytacji Programu Kształcenia/Szkolenia Zawodowego (Nr 1/P-PL/2003), nadanego przez Polską Sieć Kształcenia Modułowego Górnośląskiemu Centrum Edukacyjnemu jako współtwórcy modułowego programu nauczania dla liceum profilowanego w profilu "Mechatronicznym", który spełnia kryteria jakości w zakresie wymagań formalnych, metodologicznych oraz merytorycznych

11 maja 2004 - uzyskanie Certyfikatu Nr 75 100 30072 potwierdzającego, że Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach wprowadziło i stosuje system zarządzania jakością spełniający wymagania norm EN ISO 9001:2000 w zakresie: działalność edukacyjna i egzaminacyjna w formach szkolnych oraz pozaszkolnych, przyznanego GCE przez międzynarodową Placówkę Certyfikacyjną TÜV CERT TÜV Rheinland InterCert Kft

23 września 2004 - uroczystość wręczenia Certyfikatu ISO 9001:2000 Górnośląskiemu Centrum Edukacyjnemu w Gliwicach połączona z konferencją szkoleniową "Jakość w edukacji - teoria i praktyka"

1 października 04 - rozpoczęcie współrealizacji projektu: European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and Informal Learning in Lifelong Learning - EPANIL (Wspólne europejskie zasady akredytowania kwalifikacji zawodowych nabywanych w kształceniu przez całe życie) objętego programem LEONARDO da VINCI (termin zakończenia projektu: 30.09.2006 r.)

13 grudnia 2004 - przyznanie Górnośląskiemu Centrum Edukacyjnemu w Gliwicach, Akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty (Decyzja KO.ZA.AD.42018/23/04) w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

1 stycznia 2005 - uruchomienie Szkolnego Ośrodka Kariery przy Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach i rozpoczęcie współpracy ze szkołami Gminy Gliwice

19 maja 2005 - utrzymanie ważności (przyznanego przez TÜV CERT TÜV Rheinland InterCert Kft) Certyfikatu ISO 9001:2000 w kolejnym roku, w wyniku pozytywnie zakończonego auditu kontrolnego, który potwierdził, że GCE w praktyce edukacyjnej stosuje zgodnie z wymogami norm ISO oraz doskonali system zarządzania jakością w zakresie: działalność edukacyjna i egzaminacyjna w formach szkolnych oraz pozaszkolnych

1 sierpnia 2005 - rozpoczęcie współrealizacji projektu: Kształcenia ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych w ramach europejskiego programu SOCRATES - GRUNDTVIG 2 (termin zakończenia projektu: 31.07.2006 r.)