Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRC )


Wieloletni „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa” jest skierowany do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Jest programem rządowym. Ma on na celu wspieranie w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości literackich i wydawniczych.
Wniosek złożony w imieniu Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach przez Panią Dyrektor Bogumiłę Kluszczyńską został pozytywnie zaakceptowany przez organ prowadzący szkołę. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej GCE w kwocie 15000,00 zł., z czego 3000,00 zł. to wkład własny otrzymany od Miasta Gliwice.
Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach będzie realizować założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2018 roku.

Zadaniem Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego realizującego program jest:

  • zakup nowości wydawniczych ( książki niebędące podręcznikami ) po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
  • podjęcie współpracy z biblioteką publiczną obejmującą: planowanie zakupu książek i wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo,
  • organizacja w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów,
  • uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami,
  • zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
  • dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również w okresie ferii zimowych i letnich.

Więcej informacji o Programie w zakładce NPRC oraz w bibliotece szkolnej.